Rijschool

Wil je snel je rijbewijs halen in  Friesland voor het rijbewijs B?
Dat kan met Spoedopleiding Friesland: specialist in snel rijbewijs B halen in heel Friesland. Spoedopleiding Friesland geeft je de mogelijkheid om in op een veilige en prettige manier snel je rijbewijs B te behalen.

Spoedopleiding Friesland geeft je de mogelijkheid om snel in je eigen omgeving zowel het rijexamen alsook de rijlessen voor het behalen van rijbewijs B te volgen. Je kunt onze spoedopleidingen o.a. volgen in de plaatsen hieronder.

Aalsum, Abbega, Abbegeasterketting, Abbenwier, Achlum, Aekinga, Akkrum, Akmarijp, Ald Beets, Ald Terp, Alde Leie, Aldeboarn, Aldtsjerk, Aldwâldmersyl, Allardsoog, Allingawier, Angwier, Anjum, Appelscha, Arkens, Arkum, Arum, Augsbuurt, Augustinusga, Baaiduinen, Baaium, Baard, Baburen, Bakhuizen, Bakkeveen, Balk, Ballumerbocht, Ballum, Bantega, Bartlehiem, Bartlehiem, Bears, Bedrijventerreinen Noord, Beetsterzwaag, Beintemahûs, Berltsum, Birstum, Bitgummole, Bitgum, Blauwhuis, Blauwverlaat, Blesdijke, Blessum, Blije, Boazum, Boekelte, Boelenslaan, Boer, Boijl, Boksum, Bollingawier, Bolsward, Bonkwert, Bontebok, Boornbergum, Boornzwaag, Bornwird, Brantgum, Breezanddijk, Britsum, Britswert, Broek, Broeksterwâld, Brongergea, Buitenpost, Burdaard, Buren, Burgum, Burgwerd, Burum, Buttinga, Buweklooster, Byniastate, Cornwerd, Damwâld, De Bieren, De Blesse, De Bosk, De Bûnte Hûn, De Dellen, De Falom, De Him, De Hoeve, De Keegen, De Kliuw, De Knipe, De Kolk, De Kooten, De Lauwers, De Leegte, De Pôle, De String, De Swadde, De Tike, De Veenhoop, De Westereen, De Wilgen, De Wurden, De laatste Stuiver, Dearsum, Deddingabuurt, Dedgum, Deinum, Delfstrahuizen, Dijken, Dijkshoek, Dijksterburen, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dokkumer Nieuwe Zijlen, Dokkum, Domwier, Dongjum, Doniaga, Donkerbroek, Drachten-Azeven, Drachten, Drachtstercompagnie, Draeisterhuzen, Driezum, Drogeham, Dronryp, Dykshoarne, Eagum, Earnewâld, Easterein, Easterlittens, Eastermar, Easterwierrum, Echtenerbrug, Echten, Ee, Eesterga, Elahuizen, Engwierum, Exmorra, Ezumazijl, Farebuorren, Feanwâlden, Feanwâldsterwâl, Feanwâldsterwâl, Feinsum, Ferwert, Ferwoude, Fiifhús, Fiifhuzen, Firdgum, Fiskbuorren, Fiskersbuorren, Flansum, Fochteloo, Folgeren, Follega, Folsgare, Formerum, Foudgum, Franeker, Friens, Frieschepalen, Fûns, Gaastmeer, Gaast, Garyp, Gauw, Gerkesklooster, Gersloot-Polder, Gersloot, Ginnum, Goëngahuizen, Goënga, Goingarijp, Gorredijk, Goutum, Grauwe Kat, Greate Wierrum, Greonterp, Grou, Grut Midhuzen, Gytsjerk, Húns, Halfweg, Hallumerhoek, Hallum, Hamshorn, Hanenburch, Hantumerhoeke, Hantumeruitburen, Hantumhuizen, Hantum, Harich, Harkema, Harlingen, Hartwerd, Haskerdijken, Haskerhorne, Hatsum, Haule, Haulerwijk, Heeg, Hee, Heerenveen, Hegebeintum, Heide, Hemelum, Hemert, Hempens, Hemrik, Herbaijum, Hesens, Hiaure, Hichtum, Hidaardersyl, Hidaard, Hieslum, Hijum, Hilaard, Hindeloopen, Hinnaard, Hitzum, Hoarne, Hollum, Holwerd, Hommerts, Hoogeduurswoude, Hooidammen, Hoorn, Hoornsterzwaag, Hoptille, Horp, Houtigehage, Hurdegaryp, Hústernoard, IJlst, Idaerd, Idsegahuizum, Idskenhuizen, Idzega, Iens, Indijk, Ingelum, It Eilân, It Heechsân, It Heidenskip, It Súd, It Utein, It Wiel, It Wytfean, Itens, Jannum, Janssenstichting, Jardinga, Jellum, Jelsum, Jeth, Jewier, Jinshúzen, Jirnsum, Jislum, Jistrum, Jonkerslân, Jorwert, Joure, Jousterp, Jouswier, Jubbega, Jutrijp, Kaard, Katlijk, Keatlingwier, Kie, Kiesterzijl, Kimswerd, Kingmatille, Kinnum, Klaeiterp, Kleaster Anjum, Klein Groningen, Kletterbuorren, Klooster-Lidlum, Koarnjum, Koehool, Kolderwolde, Kollumer Aldsyl, Kollumerpomp, Kollumerzwaag, Kollum, Koningsbuurt, Kooiplaats, Kootstertille, Kornwerderzand, Kortehemmen, Kortwoude, Kostverloren, Koudum, Koufurderrige, Krabburen, Kûbaard, Kûkherne, Laaxum, Landerum, Langedijke, Langelille, Langezwaag, Langweer, Leechlân, Leeuwarden, Legemeer, Lekkum, Lemmer, Leons, Lichtaard, Lies, Lioessens, Lippenhuizen, Lippenwalde, Littenserbuorren, Loënga, Lollum, Longerhouw, Luinjeberd, Lutjelollum, Lutkepost, Luxwoude, Lyts Midhuzen, Lytse Gaastmar, Lytse Geast, Lytsewierrum, Lytshuzen, Makkinga, Makkum, Mantgum, Marrum, Marsum, Meilahuzen, Menaam, Metslawier, Middelbuorren, Midlum, Midsland aan Zee, Midsland-Noord, Midsland, Miedum, Mildam, Minnertsga, Mirns, Moddergat, Molkwerum, Monsamabuorren, Morra, Moskou, Mûnein, Munnekeburen, Munnekezijl, Nes, Nes, Nes, Niawier, Nieuwebildtzijl, Nieuwebrug, Nieuwehorne, Nieuweschoot, Nij Altoenae, Nij Amerika, Nij Beets, Nijeberkoop, Nijega, Nijehaske, Nijeholtpade, Nijeholtwolde, Nijelamer, Nijemirdum, Nijetrijne, Nijezijl, Nijhuizum, Nijland, Noardburgum, Noarderein, Noordwolde-Zuid, Noordwolde, Oast, Oentsjerk, Offingawier, Oldeberkoop, Oldeholtpade, Oldeholtwolde, Oldelamer, Oldeouwer, Oldetrijne, Olterterp, Oost-Vlieland, Oosterbierum, Oosterend, Oosternijkerk, Oosterpark, Oosterstreek, Oosterwolde, Oosterzee-Buren, Oosterzee-Gietersebrug, Oosterzee, Oosthem, Oostmahorn, Oostrum, Opeinde, Ophuis, Oppenhuizen, Opperkooten, Oranjewoud, Osingahuizen, Oude Schouw, Oudebildtzijl, Oudega, Oudega, Oudega, Oudehaske, Oudehorne, Oudemirdum, Oudeschoot, Oudwoude, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Overtoom, Paesens, Parrega, Pean, Peins, Peperga, Petersburg, Piaam, Pietersbierum, Pikesyl, Pingjum, Poppenhuizen, Poppenwier, Quakkenburg, Quatrebras, Raard, Raerd, Ravenswoud, Readtsjerk, Reahûs, Reduzum, Reitsum, Rewert, Ried, Rien, Rijsberkampen, Rijs, Rinsumageast, Ritsumazijl, Rohel, Rohel, Roodeschuur, Roptazijl, Roptazijl, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottevalle, Rottum, Ruigahuizen, Ryptsjerk, Sandfirden, Schalsum, Scharl, Scharnegoutum, Scharnehuizen, Scharsterbrug, Scherpenzeel, Schettens, Schiermonnikoog, Schoterzijl, Schraard, Schuilenburg, Selmien-West, Sexbierum, Sibrandabuorren, Sibrandahûs, Siegerswoude, Sigerswâld, Sint-Annaparochie, Sint-Jacobiparochie, Sint-Nicolaasga, Sintjohannesga, Skillaerd, Skingen, Skrins, Skrok, Skûlenboarch, Slappeterp, Slijkenburg, Sloten, Smalle Ee, Smallebrugge, Snakkerburen, Sneek, Snikzwaag, Sondel, Sonnega, Spanga, Spannenburg, Spannum, Spears, Stavoren, Steggerda, Stiem, Stiens, Striep, Stroobos, Sumar, Sumarreheide, Surhuisterveen, Surhuizumermieden, Surhuizum, Suwâld, Swarte Beien, Swichum, Tacozijl, Teard, Techum, Teerns, Ter Idzard, Ter Lune, Terband, Tergrêft, Terherne, Terkaple, Ternaard, Teroele, Tersoal, Terwispel, Teyebuorren, Tibma, Tichelwurk, Tijnje, Tilbuorren, Tirns, Tjalhuizum, Tjalleberd, Tjerkgaast, Tjerkwerd, Triemen, Trijeboerehuzen, Trijehuzen, Tritzum, Tronde, Trophorne, Truerd, Tsienzerbuorren, Tsjeintgum, Tsjeppenbûr, Twijtel, Twijzelerheide, Twijzel, Tytsjerk, Tzummarum, Tzum, Uilesprong, Uitwellingerga, Ureterp, Veenklooster, Vegelinsoord, Venekoten, Vierhuis, Vinkega, Vrouwenparochie, Waaksens, Waaxens, Wâlterswâld, Wammert, Wânswert, Warfstermolen, Warniahuizen, Warns, Warstiens, Warten, Waskemeer, Weakens, Weardebuorren, Weidum, Weper, Wergea, West aan Zee, West-Terschelling, Westerbuorren, Westerein, Westergeest, Westernijtsjerk, Westhem, Westhoek, West, Wetsens, Wier, Wierum, Wieuwens, Wijckel, Wijnaldum, Wijnjewoude, Willemstad, Winsum, Wirdum, Witmarsum, Wiuwert, Wjelsryp, Wolsumerketting, Wolsum, Wolvega, Wommels, Wons, Workum, Woudsend, Wouterswoude-Noord, Wouterswoude-Zuid, Wyns, Wytgaard, Ypecolsga, Ysbrechtum, Zandhuizen, Zevenbuurt, Zevenhuzen, Zurich, Zwagerbosch, Zwarte Haan, Zweins, 't Brégehús

Voordeel Actie! Tijdelijk 15% korting! 

Spoed pakket 20

€ 1494,-
€ 1299,-
BESTEL DIRECT

Betaal nu alleen de aanbetaling € 399,-

 • 20 rijlessen
 • CBR examen
 • Aanmelden & direct starten
 • Vaste rij-instructeur
 • Vanaf 16.5 jaar
 • Betaal veilig via iDEAL
 • Gespreid betalen mogelijk *
 • Onbeperkt examengarantie mogelijk**
 • inclusief administratiekosten

Spoed pakket 30

€ 1839,-
€ 1599,-
BESTEL DIRECT

Betaal nu alleen de aanbetaling € 399,-

 • 30 rijlessen
 • CBR examen
 • Aanmelden & direct starten
 • Vaste rij-instructeur
 • Vanaf 16.5 jaar
 • Betaal veilig via iDEAL
 • Gespreid betalen mogelijk *
 • Onbeperkt examengarantie mogelijk**
 • inclusief administratiekosten

Herexamen pakket 12

€ 799,-
BESTEL DIRECT

Betaal nu alleen de aanbetaling € 199,-

 • 12 rijlessen 
 • CBR examen
 • Aanmelden & direct starten
 • Vaste rij-instructeur
 • Betaal veilig via iDEAL
 • inclusief administratiekosten

Herexamen pakket 6

€ 599,-
BESTEL DIRECT

Betaal nu alleen de aanbetaling € 199,-

 • 6 rijlessen
 • CBR examen
 • Aanmelden & direct starten
 • Vaste rij-instructeur
 • Betaal veilig via iDEAL
 • inclusief administratiekosten

Vraag vrijblijvend onze brochure met alle info op!